Lời nói đầu

Ngày đăng: 04/07/2022 | 18:07

Nhân Mỹ học đường là cơ sở đào tạo chữ Hán và thư pháp chữ Hán do Cư sỹ Yên Sơn khởi tâm xây dựng từ năm 2005, cung thỉnh quý thầy Viện chủ tổ đình Phật giáo chùa Nhân Mỹ giữ ngôi Viện chủ và chư tôn đức Phật giáo tại các cơ sở của Nhân Mỹ học đường chứng minh, cổ vũ và hoan hỷ chấp thuận bảo trợ hoạt động. Nhân Mỹ học đường phối hợp tổ chức các lớp học chữ Hán và Thư pháp không vì mục đích kinh tế mà vì mục đích giữ gìn, bảo lưu và phát triển các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống. 
Xuất phát ban đầu là một lớp học trong chùa, Nhân Mỹ học đường đã phát triển với nhiều cơ sở đào tạo, hàng trăm học viên thuộc các trình độ khác nhau và đội ngũ Giảng sư, Giảng viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về nhân cách, trong sáng về đạo đức và nhiệt tâm với sự nghiệp hoằng truyền các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, được xã hội ghi nhận, tán dương và cổ vũ.
Hoạt động của Nhân Mỹ học đường tuân thủ những quy định vừa mang tính học đường, vừa mang tính thiền gia, không ngoại lệ với bất cứ một thành viên nào khi đã tham gia Nhân Mỹ học đường. Những quy định đó được gọi là Học chế.
Học chế này tiền thân là Thanh quy Học đường, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2007; được Hội đồng Điều hành sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất và được thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2013 với tên gọi chính thức là Học chế; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 và được thông qua ngày 03 tháng 4 năm 2014; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 và được thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2014; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 và được thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2017. Học chế của Nhân Mỹ học đường bao gồm những nội dung cụ thể dưới đây.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top