Chương III Điều khoản thực hiện

Ngày đăng: 04/07/2022 | 18:07

Điều 29. Tính phổ biến
Học chế này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các tập thể, cá nhân trong cơ cấu tổ chức của Nhân Mỹ học đường và toàn bộ học viên.

Điều 30. Điều khoản áp dụng
Trong trường hợp những quy định tại Học chế này chưa tương thích với các quy định, nội quy của các cơ sở bảo trợ, các cơ sở tự viên nơi diễn ra hoạt động của Nhân Mỹ học đường hay các cơ sở liên kết đào tạo với Nhân Mỹ học đường thì thực hiện theo quy định, nội quy tại các cơ sở đó trong việc duy trì hoạt động phối hợp của Nhân Mỹ học đường.

Điều 31. Điều khoản bổ sung
Trong quá trình thực hiện công tác đào tạo của Nhân Mỹ học đường nếu có các đối tượng, hoạt động mới phát sinh mà các quy định tại Học chế này chưa đủ để điều tiết các đối tượng, hoạt động đó thì Hội đồng Điều hành có trách nhiệm xem xét và Chủ tịch Hội đồng Điều hành đề xuất Đốc giáo ban hành những quy định bổ sung.

Điều 32. Điều khoản thi hành
Học chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đốc giáo ký quyết định ban hành.

Điều 33. Điều khoản sửa đổi
Học chế này gồm 3 Chương, 33 Điều. Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Học chế, Hội đồng Điều hành sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản phù hợp, Chủ tịch Hội đồng Điều hành chủ trì lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Cố vẫn, Văn phòng Học đường, trình Đốc giáo ra quyết định ban hành./.

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
 CHỦ TỊCH
 
Xuân Như Vũ Thanh Tùng 

ĐỐC GIÁO


Yên Sơn Lê Trung Kiên

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top