Chương II Những quy định cụ thể

Ngày đăng: 04/07/2022 | 18:07

Điều 10. Chứng minh
Là quý chức sắc Phật giáo đương nhiệm trụ trì các Tổ đình Phật giáo chùa Nhân Mỹ, chùa Mễ Trì Thượng, nơi bảo trợ cơ sở học tập cho Nhân Mỹ học đường.
Là vị hướng đạo tinh thần và chứng minh các hoạt động của Nhân Mỹ học đường tại các cơ sở đào tạo.

Điều 11. Đốc giáo
Là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm cao nhất trong hoạt động của Nhân Mỹ học đường, có vai trò định hướng chiến lược công tác đào tạo, phê chuẩn các kế hoạch hoạt động chuyên môn do Hội đồng Điều hành và Chủ tịch Hội đồng Điều hành đề xuất;
Thẩm xét và phê chuẩn các nội dung liên quan đến khen thưởng hay cử phạt các thành viên của Học đường do Hội đồng Điều hành, Hội đồng Học chế, Chánh văn phòng Học đường đề xuất.
Thỉnh nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ nhiệm Bộ môn chữ Hán, Chủ nhiệm Bộ môn Thư pháp, Thư ký Hội đồng Điều hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và nhân sự phụ trách các bộ môn tại các cơ sở của Nhân Mỹ học đường; trực tiếp phê chuẩn nhân sự, thỉnh mời Giảng sư, Giảng viên, Hội đồng Khoa học; bổ nhiệm Chánh Văn phòng Học đường.
Quyết định việc hợp tác, đối ngoại, phối hợp đào tạo, liên kết đào tạo, mở rộng, sáp nhập, tiếp quản và đặt các cơ sở đạo của Nhân Mỹ học đường.
Phê duyệt các kế hoạch hoạt động khác liên quan đến công tác chuyên môn như các hoạt động kiểm tra, sát hạch, thi tốt nghiệp, báo cáo kết quả học tập, triển lãm, giao lưu, điền dã thực tế; ra quyết định khen thưởng và cử phạt theo quy định tại Học chế này và những nội dung khác liên quan đến hoạt động của Nhân Mỹ học đường.
Chịu trách nhiệm quyết định cao nhất trong các quan hệ đối nội và đối ngoại liên quan đến hoạt động của Học đường.

Điều 12. Hội đồng Điều hành
Hội đồng Điều hành là cơ quan quản lý cao nhất của Nhân Mỹ học đường; có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung và đề xuất Đốc giáo ra quyết định ban hành Học chế của Học đường; ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Học đường; quyết định trực tiếp việc chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác dạy và học của Nhân Mỹ học đường.
Thành viên Hội đồng Điều hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, Chủ nhiệm bộ môn chữ Hán, Chủ nhiệm Bộ môn Thư pháp, Thư ký Hội đồng Điều hành, Chủ tịch Hồi đồng Cố vấn; Chánh Văn phòng Học đường và nhân sự khác do Đốc giáo quyết định.
Hội đồng Điều hành được Đốc giáo thỉnh nhiệm, suy cử và chịu trách nhiệm trước Đốc giáo về toàn bộ công tác quản lý, điều hành Nhân Mỹ học đường.
Hội đồng Điều hành họp định kỳ 3 tháng một lần. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành triệu tập Hội nghị bất thường để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng của Học đường. 
Hội đồng Điều hành hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số, tập thể quyết định, cá nhân Chủ tịch phụ trách.

Điều 13: Chủ tịch Hội đồng Điều hành
Do Đốc giáo thỉnh nhiệm và ra quyết định bổ nhiệm.
Là người đứng đầu, phụ trách, và chịu trách nhiệm trước Đốc giáo về mọi hoạt động của Hội đồng Điều hành.
Là người giữ quyền quyết định cao nhất của Hội đồng Điều hành, trực tiếp và thường trực làm công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhân Mỹ học đường trên cơ sở xem xét đề xuất của Hội đồng Khoa học và Văn phòng Học đường.
Quyết định việc triệu tập hội nghị thành viên và chủ trì các cuộc họp Hội đồng Điều hành. Là người quyết định cuối cùng trong trường hợp Hội đồng Điều hành có ý kiến chưa thống nhất. Quyết định việc họp Hội đồng Điều hành mở rộng khi cần thiết. Chịu trách nhiệm báo cáo trước Học đường kết quả điều hành, quản lý của Hội đồng Điều hành 6 tháng và hàng năm.
Quyết định bổ nhiệm các Phó Chánh Văn phòng, Kế toán, Thủ quỹ Văn phòng Học đường, người phụ trách các cơ sở đào tạo và phối hợp đào tạo, Lớp trưởng các lớp học.
Chủ trì việc lấy ý kiến quyết định thông qua kế hoạch đào tạo do Chủ nhiệm các Bộ môn đề xuất, sau khi đã có ý kiến thống nhất của Hội đồng Khoa học.
Chủ trì Hội đồng Học chế xem xét và đề xuất lên Đốc giáo việc khen thưởng hay cử phạt các tập thể, cá nhân thuộc Nhân Mỹ học đường.
Quyết định việc tuyển sinh, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp các khóa học và báo cáo kết quả lên Đốc giáo.
Chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng Điều hành và trình Đốc giáo ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường.
Thay mặt Đốc giáo thực hiện các hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhân Mỹ học đường khi được Đốc giáo ủy quyền.
Là người giữ quyền phát ngôn về các hoạt động dạy và học của Nhân Mỹ học đường.

Điều 14. Hội đồng Khoa học
Hội đồng Khoa học thực hiện tham mưu đề xuất công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, công tác chuyên môn, kế hoạch đào tạo, kế hoạch điền dã khảo tả, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Học đường.
Đưa ra các quyết định đánh giá về chuyên môn trong các trường hợp xét tuyển, sát hạch, khảo hạch trong các kỳ thi, kiểm tra, tuyển chọn về chữ Hán và Thư pháp, tọa đàm chuyên đề theo kế hoạch đào tạo đã được thông qua.
Đề xuất khung chương trình đào tạo của Nhân Mỹ học đường; tổ chức biên soạn và đề xuất ban hành giáo trình, giáo án, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phục vụ công tác dạy và học của Học đường.
Giữ quyền quyết định việc tuyển trạch tác phẩm triển lãm, chấm giải và đề xuất Đốc giáo quyết định công nhận tác giả đoạt giải tại các kỳ Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc. 
Đề xuất kế hoạch và hướng dẫn chuyên môn hoạt động điền dã, khảo tả, nghiên cứu thực tế, phối hợp nghiên cứu và các hoạt động khoa học khác của Nhân Mỹ học đường.
Đề xuất Ban biên tập và xem xét việc đăng tải các công trình khoa học, các bài nghiên cứu liên quan đến chuyên môn của Nhân Mỹ học đường trên trang Website của Học đường.
Chủ trì thực hiện các hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học khác phục vụ hoạt động chuyên môn của Học đường.
Thành viên Hội đồng Khoa học gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng do Đốc giáo quyết định.
Hội đồng Khoa học hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số, tập thể quyết định, cá nhân Chủ tịch phụ trách.

Điều 15: Chủ tịch Hội đồng Khoa học
Do Đốc giáo thỉnh nhiệm và ra quyết định bổ nhiệm.
Là người đứng đầu, phụ trách, và chịu trách nhiệm trước Đốc giáo về mọi hoạt động của Hội đồng Khoa học.
Là người giữ quyền quyết định cao nhất của Hội đồng Khoa học, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động khoa học của Nhân Mỹ học đường.
Quyết định việc triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng Khoa học. Là người quyết định cuối cùng trong trường hợp Hội đồng Khoa học có ý kiến chưa thống nhất. Quyết định việc họp Hội đồng Khoa học mở rộng khi cần thiết. 
Chủ trì việc lấy ý kiến quyết định thông qua kế hoạch hoạt động, quản lý và nghiên cứu khoa học khi có ý kiến đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Điều hành.
Chủ trì việc tư vấn khoa học, hướng dẫn chuyên môn, trong các hoạt động dạy, học, điền dã khảo tả, triển lãm thư pháp của Nhân Mỹ học đường.
Chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến thông nhất trong Hội đồng Khoa học, trình Đốc giáo ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Quy chế quản lý hoạt động khoa học tại Nhân Mỹ học đường.
Là người giữ quyền phát ngôn về các hoạt động khoa học của Nhân Mỹ học đường.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Khoa học vắng mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hội đồng Khoa học và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Khoa học về quyết định của mình.

Điều 16. Hội đồng Học chế, khen thưởng, cử phạt
Trong trường hợp cần xem xét việc khen thưởng hay cử phạt các tập thể, cá nhân thuộc Nhân Mỹ học đường, Đốc giáo quyết định thành lập Hội đồng Học chế từ các thành viên có trách nhiệm trong Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Cố vấn và Văn phòng Học đường, do Chủ tịch Hội đồng Điều hành giữ quyền chủ tọa, để căn cứ các quy định của Học chế xem xét, quyết định việc khen thưởng hay cử phạt.
Các tập thể Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Cố vấn, Văn phòng Học đường, tập thể Ban cán sự các lớp và các tập thể khác; cá nhân thành viên Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Cố vấn, Văn phòng Học đường, Giảng sư, Giảng viên, thành viên Ban cán sự các lớp học và các cá nhân khác có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của Nhân Mỹ học đường, được Thư ký Hội đồng Điều hành, Chánh Văn phòng Học đường đề xuất, được Hội đồng Học chế xem xét, thông qua, trình Đốc giáo quyết định tặng thưởng Bằng Tuyên dương công đức. Học viên có thành tích học tập xuất sắc được tặng thưởng Giấy khen.
Các tập thể Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Cố vấn, Văn phòng Học đường, tập thể Ban cán sự các lớp; cá nhân thành viên Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Cố vấn, Văn phòng Học đường, Giảng sư, Giảng viên, thành viên Ban cán sự các lớp học và học viên vi phạm Học chế, ảnh hướng đến công tác dạy và học của Nhân Mỹ học đường, được Thư ký Hội đồng Điều hành, Chánh Văn phòng Học đường đề xuất, được Hội đồng Học chế xem xét, thông qua, trình Đốc giáo ra quyết định cử phạt.
Trường hợp Học viên tự ý nghỉ học quá 4 buổi liên tục không xin phép sẽ bị buộc thôi học, bị xóa tên khỏi danh sách lớp học hiện tại. Chánh Văn phòng Học đường xem xét, thống nhất với Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp học, thông báo cho Học viên vi phạm, trình Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định buộc thôi học.
Học viên đã bị buộc thôi học, sau khi thụ lý hình phạt, nếu có nhu cầu học lại tại Nhân Mỹ học đường buộc phải có đơn xin phép và nếu được chấp thuận sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký học như học viên đăng ký lần đầu. Việc học lại của các Học viên sau khi thụ lý hình phạt chỉ được diễn ra ở các khóa sau (tính từ khóa học mà Học viên bị kỷ luật) tại các cơ sở của Nhân Mỹ học đường, sau khi đã cam kết nghiêm túc thực hiện những quy định tại Học chế này.
Mỗi Học viên bị buộc thôi học được phép xin học lại không quá một lần.

Điều 17. Giảng sư, Giảng viên và Giảng sư đoàn
Giảng sư là những người có chuyên môn sâu, có nghiệp vụ sư phạm, được đào tạo căn bản về Hán - Nôm, tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa, thư pháp chữ Hán; có tư cách đạo đức mẫu mực, được Hội đồng chuyên môn chấp thuận và được Đốc giáo thỉnh nhiệm dạy các bộ môn, các học phần, các chuyên đề theo kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, được Nhân Mỹ học đường suy tôn danh hiệu Giảng sư.
Giảng viên là những người có năng lực chuyên môn, có tư cách đạo đức trong sáng, được Hội đồng chuyên môn chấp thuận, được Đốc giáo mời hoặc cử làm người đứng lớp, phụ trách việc dạy một học phần hay một chuyên đề với vai trò là trợ lý cho Giảng sư phụ trách bộ môn.
Giảng sư đoàn bao gồm Giảng sư cơ hữu, Giảng sư thỉnh giảng và Giảng viên.

Điều 18. Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm
Là thành viên trong Hội đồng Điều hành Học đường, do Đốc giáo thỉnh nhiệm và ra quyết định bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đốc giáo và Hội đồng Điều hành việc dạy và học liên quan đến môn học chữ Hán và chữ Nôm tại Học đường.
Trực tiếp chỉ đạo việc lên kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy chữ Hán và chữ Nôm.
Đề xuất soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo bổ trợ  cho bộ môn chữ Hán và chữ Nôm.
 Đề xuất mời Giảng sư, Giảng viên cơ hữu và Giảng viên thỉnh giảng cho bộ môn chữ Hán và chữ Nôm.
Quyết định đề xuất với Đốc giáo, Hội đồng Điều hành việc thay đổi nội dung, kế hoạch đào tạo, thay đổi Giảng sư, Giảng viên cho bộ môn chữ Hán và chữ Nôm.
Đề xuất kế hoạch, nội dung kiểm tra, sát hạch, khảo hạch, thi hết học phần, thi tốt nghiệp, tọa đàm chuyên môn liên quan đến chữ Hán và chữ Nôm.

Điều 19. Chủ nhiệm Bộ môn Thư pháp
Là thành viên trong Hội đồng Điều hành Học đường, do Đốc giáo thỉnh nhiệm và ra quyết định bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đốc giáo và Hội đồng Điều hành việc dạy và học liên quan đến môn học Thư pháp chữ Hán tại Học đường.
Trực tiếp chỉ đạo việc lên kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy Thư pháp chữ Hán.
Đề xuất soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo bổ trợ cho bộ môn Thư pháp chữ Hán.
 Đề xuất mời Giảng sư, Giảng viên cơ hữu và Giảng viên thỉnh giảng cho bộ môn Thư pháp chữ Hán.
Quyết định đề xuất với Đốc giáo, Hội đồng Điều hành việc thay đổi nội dung, kế hoạch đào tạo, thay đổi Giảng sư, Giảng viên cho Bộ môn Thư pháp.
Đề xuất kế hoạch, nội dung kiểm tra, sát hạch, khảo hạch, thi hết học phần, thi tốt nghiệp, tọa đàm chuyên môn, báo cáo kết quả học tập, triển lãm Thư pháp, giao lưu và trình diễn Thư pháp chữ Hán và chữ Nôm.

Điều 20. Hội đồng Cố vấn
Là hội đồng mang tính tập hợp, đoàn kết các thành viên trong và ngoài Học đường, có vai trò tham mưu, cố vấn cho Đốc giáo và Chủ tịch Hội đồng Điều hành việc đình hướng công tác chuyên môn dạy, học và quản lý của Học đường.
Hội đồng Cố vấn bao gồm các thành viên có học vị khoa học, có kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến hoạt động chuyên môn của học đường.
Thành viên Hội đồng Cố vấn gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên được Đốc giáo thỉnh nhiệm.
Hội đồng Cố vấn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, đồng thuận và tự nguyện.
Chủ tịch Hội đồng Cố vấn là người đại diện cho Hội đồng Cố vấn trong việc thực hiện các hoạt động tham mưu, đề xuất, cố vấn chuyên môn với Đốc giáo và Chủ tịch Hội đồng Điều hành.

Điều 21. Văn phòng Học đường
Văn phòng Học đường là bộ phận giúp việc Hội đồng Điều hành triển khai kế hoạch động của Nhân Mỹ học đường; chủ trì thực hiện công tác quản lý học vụ, quản lý cơ sở vật chất, tài chính, các điều kiện đảm bảo dạy và học; quản lý học viên; quản lý sổ đầu bài; thực hiện công tác hậu cần, tổ chức, nghi lễ trong các sự kiện quan trọng và thường niên của Nhân Mỹ học đường.
Văn phòng Học đường gồm các thành viên: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, các Phó Chánh Văn phòng, Thủ quỹ, Kế toán, Lớp trưởng các lớp học, và các nhân sự khác được Chủ tịch Hội đồng Điều hành trực tiếp phân công.
Ngoài Chánh Văn phòng, các thành viên khác thuộc Văn phòng Học đường do Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định bổ nhiệm và có trách nhiệm giúp Hội đồng Điều hành, Chủ tịch Hội đồng Điều hành trong công tác quản lý học vụ tại Học đường.
Văn phòng Học đường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh Văn phòng giữ quyền quản lý, quyết định.

Điều 22. Chánh Văn phòng Học đường
Là thành viên phụ trách Văn phòng Học đường, do Chủ tịch Hội đồng Điều hành xem xét, trình Đốc giáo ra quyết định bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Đốc giáo và Hội đồng Điều hành trong phạm vi công việc được giao.
Trực tiếp điều hành các hoạt động liên quan đến học vụ, quán triệt việc thực thi quyết định của Đốc giáo, Hội đồng Điều hành, Chủ tịch Hội đồng Điều hành đến từng cơ sở đào tạo và mỗi lớp học trong phạm vi toàn Học đường.
Triệu tập, chủ trì, và giữ quyền quyết định trong các cuộc họp của Văn phòng Học đường. 
Trong trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng Học đường quyết định triệu tập tập trung toàn Học đường để phổ biến và quán triệt những nội dung cần thiết theo chỉ đạo của Hội đồng Điều hành Học đường.
Là người phát ngôn chính thức về các hoạt động liên quan đến công tác học vụ, hậu cần và điề kiệ đảm bảo dạy và học của Học đường.
Chịu trách nhiệm phân công Ban cán sự lớp học, giữ quyền chủ trì việc tổ chức nhân sự lớp học và đề xuất nhân sự phụ trách các cơ sở đào tạo trình Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định bổ nhiệm. Chủ trì phân công nhân sự và trực tiếp điều hành công tác hậu cần, khánh tiết, nghi lễ, tổ chức trong các sự kiện quan trọng của Học đường.
Trực tiếp xử lý, xem xét và đề xuất lên Hội đồng Điều hành, Đốc giáo việc tiếp nhận, điều chuyển, bảo lưu kết quả học tập, buộc thôi học, khen thưởng, cử phạt và những nội dung khác liên quan đến quản lý học viên.
Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo học tập giữa Học đường và các cơ sở Phật giáo bảo trợ cho hoạt động của Học đường.
Quyết định việc xem xét thu, thu bổ sung, mức thu quỹ lớp; quyết định chi tiêu, mục chi, mức chi từ nguồn quỹ lớp sau khi thỉnh thị ý kiến và được Đốc giáo, Chủ tịch Hội đồng Điều hành chấp thuận. Định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp công tác tài chính báo cáo Hội đồng Điều hành và công khai toàn Học đường.
Chánh Văn phòng Học đường phân công các Phó Chánh Văn phòng và các thành viên khác trong Văn phòng Học đường giúp phụ trách các mảng công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Học đường trong các công việc được giao.
Chánh Văn phòng Học đường xem xét cử một Phó Chánh Văn phòng Thường trực chịu trách nhiệm thường trực điều hành để giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo chung, xử lý các công việc khi xét thấy cần thiết và trong trường hợp Chánh Văn phòng Học đường vắng mặt.

Điều 23. Ban cán sự lớp
Là tập thể quản lý lớp học, gồm những học viên tiêu biểu có tinh thần học tập nghiêm túc, có tư cách đạo đức mẫu mực, gương mẫu thực hiện Học chế, có ý thức trách nhiệm và có năng lực quản lý, do Chánh Văn phòng Học đường đề xuất, được Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định bổ nhiệm.
Thành viên Ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, Lớp phó học vụ, Lớp phó giáo vụ, Thủ quỹ (nếu cần thiết, do tập thể lớp đề xuất).
Trường hợp cần thiết, với những lớp học có niên khóa dài hạn, để đảm bảo công tác quản lý lớp học hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng Điều hành xem xét phân công Giáo viên Chủ nhiệm lớp trong số Giảng sư, Giảng viên của Học đường.

Điều 24. Lớp trưởng
Là nhân sự thuộc Văn phòng Học đường, có tinh thần học tập nghiêm túc, có tư cách đạo đức mẫu mực, gương mẫu thực hiện Học chế, có ý thức trách nhiệm và có năng lực quản lý, do Chánh Văn phòng Học đường đề xuất, được Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định bổ nhiệm.
Lớp trưởng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Học đường trong việc thực thi các nội dung công việc liên quan đến công tác học vụ của lớp.
Trong trường hợp đột xuất hoặc được yêu cầu, Lớp trưởng báo cáo trực tiếp hoặc trực tiếp triển khai những nội dung hoạt động do Chủ tịch Hội đồng Điều hành chỉ đạo.
Lớp trưởng được giao phụ trách và quản lý trực tiếp các hoạt động của một lớp, gồm quán triệt những chủ trương, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo tới các Học viên trong lớp khi được Hội đồng điều hành, Chủ nhiệm các bộ môn và Giảng sư phụ trách chấp thuận; quán triệt thông báo và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động liên quan đến học vụ sau khi có thông báo từ Chánh Văn phòng Học đường; quản lý sổ đầu bài; quản lý danh sách lớp, chia tổ, điểm danh, tiếp nhận học viên mới hoặc điều chuyển sau khi được chấp thuận từ Chánh Văn phòng Học đường, thông báo sỹ số trước mỗi buổi học lên Giảng sư, Giảng viên đứng lớp; đôn đốc việc thu, nộp quỹ lớp, đề xuất việc chi từ nguồn quỹ lớp cho các mục tiêu phục vụ việc học của lớp; quản lý cơ sở vật chất lớp học; chỉ đạo việc đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh và các điều kiện đảm bảo hoạt động của lớp; tổ chức triển khai kế hoạch điền dã khảo tả và các hoạt động khác liên quan đến việc dạy và học của lớp khi được Hội đồng Điều hành hoặc Chánh Văn phòng chỉ đạo và chấp thuận; phối hợp chặt chẽ với Lớp trưởng các lớp để triển khai kế hoạch hoạt động chung của Học đường.
Đại diện phát ngôn của Lớp học.

Điều 25. Lớp phó giáo vụ
Là thành viên Ban cán sự lớp, có tinh thần học tập nghiêm túc, có tư cách đạo đức mẫu mực, có thành tích học tập cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu thực hiện Học chế; do Lớp trưởng đề xuất trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất từ đa số học viên của lớp và được Chánh Văn phòng Học đường chấp thuận trình Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định bổ nhiệm.
Lớp phó giáo vụ giúp Lớp trưởng và chịu trách nhiệm trước Lớp trưởng về việc thực hiện những nội dung công việc được Lớp trưởng giao trong các công tác liên quan đến chuyên môn học Hán - Nôm và Thư pháp như sưu tầm, sao chép, phổ biến tài liệu, nội dung, chương trình đào tạo Hán - Nôm và Thư pháp; tổng hợp báo cáo kết quả học tập, quản lý sổ đầu bài; thu và trả bài kiểm tra, vào sổ điểm theo kỳ; điểm danh sỹ số lớp, tiếp nhận xin phép nghỉ học hoặc đến muộn, thống kê những học viên nghỉ học đến 3 buổi liên tục không xin phép để nhắc nhở, thống kê những học viên nghỉ học đến 4 buổi liên tục không xin phép để Lớp trưởng tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng Học đường xem xét, trình Chủ tịch Hội đồng Điều hanh ra quyết định buộc thôi học; đề xuất việc khen thưởng thành tích học tập và kỷ luật đối với các học viên.
Trong trường hợp Lớp trưởng vắng mặt, Lớp phó giáo vụ sẽ thay mặt Lớp trưởng, phụ trách, quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác của lớp.

Điều 26. Lớp phó học vụ
Là thành viên Ban cán sự lớp, có tinh thần học tập nghiêm túc, có tư cách đạo đức mẫu mực, có thành tích học tập cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu thực hiện Học chế; do Lớp trưởng đề xuất trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất từ đa số học viên của lớp và được Chánh Văn phòng Học đường chấp thuận trình Chủ tịch Hội đồng Điều hành ra quyết định bổ nhiệm.
Lớp phó Học vụ giúp Lớp trưởng và chịu trách nhiệm trước Lớp trưởng về việc thực hiện những nội dung công việc được Lớp trưởng giao trong các công tác liên quan đến các điều kiện đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đào tạo, cơ sở vật chất lớp học, văn phòng tứ bảo, âm thanh, ánh sáng, điện nước, phân công trực nhật, các công tác hậu cần học vụ; tiếp nhận thông báo, đôn đốc thực hiện các hoạt động liên quan đến học vụ và các hoạt động khác trong việc tổ chức thực hiện các sự kiện thường kỳ hoặc đột xuất, các ngày kỷ niệm, chào mừng, các ngày lễ và các nghi lễ liên quan đến học đường, nhà chùa; thu, quản lý quỹ lớp.
Trong trường hợp Lớp trưởng và Lớp phó giáo vụ vắng mặt và khi được Lớp trưởng ủy nhiệm sẽ thay mặt Lớp trưởng phụ trách, quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác của lớp.

Điều 27. Học viên
Là những người tự nguyện xin phép tham gia theo học, không hạn chế về độ tuổi, trình độ học vấn, giới tính, vị trí xã hội, nghề nghiệp…, trực tiếp đăng ký và có đơn xin học tại Nhân Mỹ học đường, do Ban Tuyển sinh trực thuộc Hội đồng Điều hành xem xét, trình Đốc giáo chấp thuận; được ghi tên vào một lớp học nhất định thuộc các cơ sở đào tạo của Nhân Mỹ học đường.
Học viên có trách nhiệm tuân thủ những quy định tại Học chế này và đảm bảo những quy định mang tính nề nếp thiền gia, nội quy tại các cơ sở bảo trợ, liên kết đào tạo với Nhân Mỹ học đường.
Học viên có nghĩa vụ đảm bảo kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo.
Học viên có quyền và trách nhiệm đề đạt các ý kiến liên quan đến công tác dạy và học trong chương trình đào tạo của Nhân Mỹ học đường trực tiếp đến Ban cán sự lớp, Văn phòng Học đường, Giảng sư, Giảng viên và Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường.
Học viên chính thức được Nhân Mỹ học đường cấp Thẻ Học viên. Thẻ Học viên có giá trị trong thời gian Học viên đang theo học tại Nhân Mỹ học đường.
Nguyên tắc sử dụng Thẻ Học viên do Chánh Văn phòng Học đường quy định cụ thể.

Điều 28. Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc
Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ chương trình học tập của mỗi hệ đào tạo và mỗi lớp học, mỗi năm hoặc hàng năm, Học viên các lớp học báo cáo kết quả học tập bằng các tác phẩm thư pháp mang tính chỉnh thể về nội dung và hình thức, tập hợp và trưng bày tại Nhân Mỹ học đường.
Trưng bày tác phẩm trên đây được gọi là Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc.
Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc là danh xưng chính thức cho hoạt động triển lãm truyền thống của Nhân Mỹ học đường; đề cao các giá trị tư tưởng Nho giáo, đạo đức văn hóa truyền thống và các giá trị chân, thiện, mỹ; đề cao tính chuyên môn của tác phẩm thư pháp.
Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc từng năm sẽ được đánh số tuần tự theo số lần tổ chức.
Căn cứ trên đề xuất của Chủ nhiệm Bộ môn chữ Hán, Chủ nhiệm Bộ môn Thư pháp và ý kiến tham mưu của Hội đồng Khoa học, Đốc giáo sẽ xem xét phê chuẩn việc tổ chức Triển lãm Hàn Mặc, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, và giao Chủ tịch Hội đồng Điều hành ban hành kế hoạch, quyết định những nội dung cụ thể của Triển lãm thư pháp Hàn Mặc từng năm.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top