Kỹ pháp cơ bản khải thư Ngụy bi

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05
 1. 点 Điểm
  • 右切点 Hữu thiết điểm :

   Cách thực hiện
  • 右挑点 Hữu khiêu điểm

   Cách thực hiện 
  • 下平点 Hạ bình điểm

   Cách thực hiện
  • 左挑点 Tả khiêu điểm

   Cách thực hiện 

    
 2. 横 Nét Hoành
  • 切横 Thiết hoành

   Cách thực hiện
  • 燕尾横 Yến vĩ hoành

   Cách thực hiện

 3. Nét thụ 竖
  • Trực thụ 直竖

   Cách thực hiện
  • Huyền châm thụ 悬针竖

   Cách thực hiện
  • Thụ tiêm câu  竖尖钩

   Cách thực hiện
  • Phù ngan câu 浮鹅钩

   Cách thực hiện
  • Qua câu 戈钩

   Cách thực hiện
  • Đĩnh phúc câu 挺腹撇

   Cách thực hiện
 4. Nét Khiêu 挑
  • Điểm thủy khiêu 点水挑

   Cách thực hiện
  • Hướng khiêu 向挑

   Cách thực hiện
  • Câu khiêu 钩挑

   cách thực hiện
 5. Nét nại 捺
  • Trường nại 长捺

   Cách thực hiện
  • Đoản nại 短捺

   Cách thực hiện

   KUANGTUAN SƯU TẦM 
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top