Thác bản thời Tống của bia Đa Bảo tháp - 宋拓多宝塔碑

Ngày đăng: 21/06/2023 | 00:06
宋拓多宝塔碑 - Thác bản thời Tống của bia Đa Bảo tháp
" Đại đường Tây kinh Thiên phúc tự Đa bảo Phật tháp cảm ứng bi" văn do Sầm Huân soạn , chữ do Nhan Chân Khanh viết . Bia tổng cộng có 34 hàng , hàng đầy đủ 66 chữ , nội dung ghi chép duyên do xây dựng nên Đa Bảo tháp .
Tại chùa Long Hưng ở Tây kinh , một đêm khuya Sở Kim thiền sư tụng đọc kinh Pháp Hoa , bỗng thấy trước mắt hiện lên một vườn tháp báu , bèn phát nguyện hưng xây một tòa tháp Đa bảo . Được Hứa Vương Lý Quán cùng bọn cư sĩ Triệu Sùng hỗ trợ tài vật , tháp đã được xây dựng tại chùa Thiên Phúc ở Trường An . Bốn năm sau thì hoàn thành , hằng năm xuân thu nhị kì Sở Kim thiền sư đến tụng kinh tại đây .
Thư pháp trên bia kết thể nghiêm mật, dụng bút du nhuận phương chiết, bố cục khẩn thấu quy chỉnh, chỉnh thể phong cách tú nhã cương kính , là tác phẩm tiêu biểu cho thời kỳ tráng niên của thư pháp gia Nhan Chân Khanh .


多宝塔碑. 唐. 颜真卿. 书. 清中晚期拓片

Toàn văn :

大唐西亰千福寺多寳佛塔感應碑文

南陽岑勛撰

朝議郎、判尚書武部貟外郎琅邪顔真卿書

朝散大夫、撿挍尚書都官郎中東海徐浩題額

粵妙法蓮華,諸佛之祕藏也;多寳佛塔,證經之踴現也。發眀資乎十力,弘建在扵四依。有禪師法号楚金,姓程,廣平人也。祖父並信著釋門,慶歸法胤。母髙氏,久而無姙,夜夢諸佛,覺而有娠。是生龍象之徴,無取熊羆之兆。誕弥厥月,炳然殊相,岐嶷絶於葷茹,髫齔不為童逰。道樹萌芽,聳豫章之楨幹;禪池畎澮,涵巨海之波濤。年甫七歲,居然猒俗,自誓出家,禮藏探經,法華在手。宿命潛悟,如識金環;摠持不遺,若注瓶水。九歲落髮,住西亰龍興寺,從僧籙也。進具之年,昇座講法。頓收珎藏,異窮子之疾赱;直詣寳山,無化城而可息。尓後因靜夜持誦,至《多寳塔品》,身心泊然,如入禪㝎,忽見寶塔,宛在目前。釋迦分身,遍滿空界,行勤聖現,業淨感深。悲生悟中,淚下如雨,遂布衣一食,不出戶庭,期滿六年,誓建兹塔。既而許王瓘及居士趙崇、信女普意善来稽首,咸捨珎財。禪師以為輯荘嚴之因,資爽塏之地,利見千福,黙議扵心。時千福有懐忍禪師,忽扵中夜,見有一水發源龍興,流注千福,清澄泛灔,中有方舟。又見寳塔自空而下,久之乃滅,即今建塔䖏也。寺內淨人名法相,先扵其地,復見燈光,逺望則朙,近尋即滅。竊以水流開於法性,舟泛表扵慈航,塔現兆於有成,燈眀示於無盡,非至徳精感,其孰能與扵此?及禪師建言,雜然歡愜,負畚荷插,于橐于囊,登登憑憑,是板是築。灑以香水,隱以金鎚,我䏻竭誠,工乃用壮。禪師每夜於築階所,懇志誦經,勵精行道,衆聞天樂,咸嗅異香,喜歎之音,聖凡相半。至天寳元載,創構材木,肈安相輪。禪師理會佛心,感通帝夢。七月十三日,勑内侍趙思偘求諸寳坊,驗以所夢。入寺見塔,禮問禪師,聖夢有孚,法名惟肖。其日賜錢五十萬、絹千匹,助建修也。則知精一之行,雖先天而不違;純如之心,當後佛之授記。㫺漢眀永平之日,大化初流;我皇天寶之年,寳塔斯建。同符千古,昭有烈光。扵時道俗景附,檀施山積,庀徒度財,功百其倍矣。至二載,勑中使楊順景宣旨,令禪師扵花萼樓下迎多寳塔額。遂摠僧事,備法儀,宸睠俯臨,額書下降。又賜絹百疋。聖札飛毫,動雲龍之氣象;天文挂塔,駐日月之光輝。至四載,塔事將就,表請慶齋,歸功帝力。時僧道四部,會逾萬人。有五色雲,團輔塔頂,衆盡瞻覩,莫不崩恱。大㢤觀佛之光,利用賔于法王。禪師謂同學曰:「鵬運滄溟,非雲羅之可頓;心逰寂滅,豈愛䋄之能加?精進法門,菩薩以自强不息。夲期同行,復遂宿心。鑿井見泥,去水不逺;鑚木未熱,得火何階?凡我七僧,聿懐一志,晝夜塔下,誦持法華。香煙不斷,經聲逓續,炯以為常,沒身不替。」自三載每春秋二時,集同行大德四十九人,行法華三昧。尋奉恩旨,許為恒式。前後道場所感舎利凡三千七十粒。至六載,欲葬舎利,預嚴道場,又降一百八粒,畫普賢變,於筆鋒上聮得一十九粒。莫不圎體自動,浮光瑩然。禪師無我觀身,了空求法,先刾血寫《法華經》一部、《菩薩戒》一卷、《觀普賢行經》一卷,乃取舎利三千粒,盛以石函,兼造自身石影,跪而戴之,同置塔下,表至敬也。使夫舟遷夜壑,無變度門,刧筭墨塵,永垂貞範。又奉為主上及蒼生寫《妙法蓮華經》一千部、金字三十六部,用鎮寳塔。又寫一千部,散施受持。靈應既多,具如夲傳。其載勑内侍吴懐實賜金銅香鑪髙一丈五尺,奉表陳謝。手詔批云:「師弘濟之願,感逹人天,莊嚴之心,義成因果,則法施財施,信所冝先也。」主上握至道之靈符,受如来之法印,非禪師大慧超悟,無以感扵宸衷,非主上至聖文眀,無以鑒於誠願。倬彼寳塔,為章梵宫。經始之功,真僧是葺;克成之業,聖主斯崇。尓其為狀也,則岳聳蓮披,雲垂盖偃。下欻崛以踴地,上𠅘盈而媚空,中晻晻其靜深,旁赫赫以弘敞。礝磩承陛,琅玕綷檻,玉瑱居楹,銀黄拂戸。重簷疊扵畫栱,反宇環其璧璫,坤靈贔屭以負砌,天祇儼雅而翊戶。㦯復肩㧝鷙鳥,肘擐脩虵,冠盤巨龍,帽抱猛獸。勃如戰色,有奭其容,窮繪事之筆精,選朝英之偈賛。若乃開扃鐍,窺奧祕,二尊分座,疑對鷲山;千帙發題,若觀龍藏。金碧炅晃,環珮葳蕤。至扵列三乗,分八部,聖徒翕習,佛事森羅。方寸千名,盈尺萬象;大身現小,廣座䏻卑。湏弥之容,欻入芥子;寳盖之狀,頓覆三千。昔衡岳思大禪師,以法華三昧,傳悟天台智者,尓来寂寥,罕契真要。法不可以久廢,生我禪師,克嗣其業,繼朙二祖,相望百年。夫其法華之教也,開玄關於一念,照圎鏡扵十方,指陰界為妙門,駈塵勞為法侣。聚沙䏻成佛道,合掌已入聖流。三乗教門,摠而歸一;八萬法藏,我為最雄。譬猶滿月麗天,螢光列宿,山王映海,蟻垤羣峯。嗟乎!三界之沈寐久矣。佛以法華為木鐸,惟我禪師,超然深悟。其皃也,岳瀆之秀,氷雪之姿,果脣貝齒,蓮目月面。望之厲,即之溫,覩相未言,而降伏之心,已過半矣。同行禪師,抱玉飛錫,襲衡台之祕躅,傳止觀之精義。㦯名高帝選,㦯行密衆師,共弘開示之宗,盡契圎常之理。門人苾蒭、如巖、靈悟、淨真、真空、法濟䒭,以定慧為文質,以戒忍為剛柔,含朴玉之光輝,䒭旃檀之圍繞。夫發行者因,因圎則福廣;起因者相,相遣則慧深。求無爲於有為,通解脫於文字,舉事徴理,含毫强名。偈曰:

佛有妙法,比象蓮華。圎頓深入,真淨無瑕。慧通法界,福利恒沙。直至寳所,俱乗大車。其一
於戯上士,發行正勤。緬想寳塔,思弘勝因。圎階已就,層覆初陳。乃昭帝夢,福應天人。其二
輪奐斯崇,為章淨域。真僧草創,聖主増飾。中座眈眈,飛簷翼翼。荐臻靈感,歸我帝力。其三
念彼後學,心滯迷封。昏衢未曉,中道難逢。常驚夜杌,還懼真龍。不有禪伯,誰朙大宗?其四
大海吞流,崇山納壤。教門稱頓,慈力䏻廣。功起聚沙,徳成合掌。開佛知見,法為無上。其五
情塵雖雜,性海無漏。㝎養聖胎,染生迷鷇。斷常起縛,空色同謬。簷蔔現前,餘香何嗅?其六
彤彤法宇,繄我四依。事該理暢,玉粹金輝。慧鏡無垢,慈燈照微。空王可託,夲願同歸。其七

天寳十一載嵗次壬辰四月乙丑朔廿二日戊戍建

勑撿挍塔使正議大夫行内侍趙思偘、判官内府丞車沖、撿挍僧義方

河南史華刻

Ngạch đề :大唐西京千福寺多寶佛塔感應碑文
南陽岑勛撰
朝議郎判尚書武部員外郎琅邪顏真卿書
朝散大夫檢校尚書都官郎中東海徐浩題額
多宝塔碑
Tải thác bản  điện tử file Pdf tại đây Down Load

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top