Nguyên Khâm mộ chí 元钦墓志

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05

Tên gọi đầy đủ : Đại ngụy cố Thị trung đặc tiến phiêu kị đại tướng quân Thượng thư tá phó dạ tư châu mục tư không công Cự Bình huyện Khai quốc hầu Nguyên quân chi thần minh”
Bia ghi chép về Nguyên Khâm cháu Cung tông Cảnh mục hoàng đế Sử ghi lại rằng : Năm 528 nghĩa quân tướng lĩnh Cát vinh của Hà Bắc tiến quân đánh Lạc Dương , làn chấn động triều đình Bắc Ngụy Nhĩ Chu Vinh nhận lệnh , xuất quân đến huyện Chí Nghiệp , đánh tan nghĩa quân giết Chu Vinh . Nhĩ Chu Vinh nhân đó mà nắm quyền gây ra cuộc “Thảm sát Hà Âm” “Hà Âm chi biến”trong lịch sử
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_H%C3%A0_%C3%82m
Trích "
Phí Mục mật bàn với Nhĩ Chu Vinh Trích “ Quân đội của ngài, nhiều không quá 1 vạn, bây giờ rong ruổi đường xa, thẳng tiến Lạc Dương, không gặp sự kháng cự đáng kể nào, vì thế không có chiến thắng nào để giương oai, nhiều người trong lòng sẽ không phục. Rồi hiến kế, khuyên Vinh dùng danh nghĩa xử phạt để bày ra một cuộc tru sát toàn bộ văn võ bá quan, rồi lập ra phe cánh của riêng mình ở triều đình. Sau này ông trở về phương bắc, không thể tùy tiện qua lại Thái Hành sơn, cũng không sợ trung ương phát sinh biến cố gì! Nhĩ Chu Vinh đồng ý, hỏi ý kiến của thân tín là Mộ Dung Thiệu Tông. Thiệu Tông can ngăn, cho rằng việc làm này sẽ khiến nhân dân cả nước thất vọng nhưng Vinh không nghe Vinh cùng vua Ngụy đến tuần Hà Tây tới Hà Chử, dẫn bách quan đến hành cung phía tây bắc, nói là muốn tế trời. Bách quan đến nơi, ông đưa 2000 kỵ binh vây kín bốn phía, rồi lớn tiếng chỉ trích: Thiên hạ tang loạn, Túc Tông bạo băng là do gian thần các ngươi tham ngược, không biết phò tá thiên tử. Rồi hạ lệnh đánh giết, kỵ binh xông lên, văn võ bá quan đều bó tay chịu chết dưới lưỡi đao vó ngựa. Từ Thừa tướng Cao Dương vương Nguyên Ung, Tư không Nguyên Khâm, Nghi đồng tam ti Nghĩa Dương vương Nguyên Lược trở xuống, tổng cộng lên đến hơn 2000 quan viên bị giết chỉ trong một hôm.[1][12] Tiền Hoàng môn thị lang Vương Tuân Nghiệp có tang cha, có mẹ cũng là tòng mẫu của Kính Tông, cũng đến nghênh đón và bị giết. Hơn 100 triều thần đến sau, Nhĩ Chu Vinh tha chết cho họ. Rồi lại lệnh quân sĩ cùng nói Nguyên thị bị diệt, Nhĩ Chu thị hưng. ”
Tư Không Nguyên Khâm chủ nhân của bia chính là chết trong cuộc thảm sát này .
Bia này được lập năm Vĩnh An nguyên niên tháng 11 (528) , bia mộ cao 82 cm rộng 85 cm , thác bản có 37 hàng mỗi hàng 35 chữ , xuất thổ năm 1916 tại Trương Dương thôn bắc thành Lạc Dương , Hà Nam hiện lưu tại bảo tàng tỉnh Liêu Ninh ,thác bản hiện tàng tại bảo tàng Cố Cung Thư thể trong bia là khải thư Ngụy bi thể ,  

 

释文:大魏故侍中特进骠骑大将军尚书左仆射司州牧司空公钜平县开国侯元君之神铭

君讳钦,字思若,河南洛阳人也。恭宗景穆皇帝之孙,阳平哀王之季子也。长源与积石分流,」崇峰共升极齐峻。丹书写其深玄,绿图穷其妙迹。固以备诸篆素,磬于金石者矣。君资五行」之秀质,禀七耀之淳精,生而瑰奇,幼而俊异。磊落拔俗之韵,发自天衷;俶傥逸群之操,起于」衿抱。三坟五典之秘,丱岁已通;九流七略之文,绮年尽学。齿在僮稚,雅为献文所矜;未及」弱冠,偏蒙高祖流爱。出入之际,与众不同,燕会之日,每见优礼。太和中出身元士,俄迁正员」郎,寻转左中郎将。景明初,除司徒右长史。正始末,为辅国将军尚书吏部郎中公。神兼物表,」识洞人先,毗台阐誉,赞省有声。即授散骑常侍给事黄门侍郎。羽仪华阁,丝纶紫帏,凝然若」山,涣乎如水。于时阴衡泛极,降沴荆杨,原漯滔流,民用惛垫。辰居耿虑,吊彼萌黎,思杖才良,」慰兹齐庶。以公望实宗贤,仁润兼畅,光扬之寄,实唯伊人。即以本官持节慰劳,衔命载驰,皇」泽攸孚。于是人饱注川,家蒙挟纩,洪涛斯弭,鼋鼍不勃。还除大鸿胪卿,寻授度支尚书,转大」宗正卿七兵尚书。频升九棘,联涉五省,官人以能,朝野荣之。又加抚军将军仍尚书。遂丁太妃忧,泣四消魂,哀号毁骨,水浆不入,扶杖不出,一二年间,几于灭性。服阕,除镇南将军金紫」光禄大夫,又迁卫大将军中书监。任维国秘,职司王言,笔下云飞,纸上风起,忠规良谋,内外」称焉。又除尚书右仆射加车骑大将军仪同三司,复授宗师侍中尚书左仆射骠骑大将军」仍仪同。端衡政本,百揆斯归。薄领纷腾,文翰委积,公心闲治要,性练鸿纲,举凡而巨细无遗,」撮目而隐显俱晓,虚来实返,浩浩同歌,千条万绪,游游共咏。虽荀公之明辨未然,陈君之预」瞻不或,方之于公,远有惭色。既如陇右匪民,荆蛮蠢服,蔓草将延,望根待灭。皇帝酬咨鹰扬,」佥属攸归,遂以公为大将军二道都督。公乃仰察庙胜之规,俯荷推毂之寄,长旌西指,豳雍」风靡,秉钺南麾,荒夷草偃,洪勋茂积,简在帝心,振旅旋旆,除司州牧仍骠骑将军仪同三司。」赫赫之威既备,岩岩之重攸钟。三河六辅之民,敬之如神明;七相五公之家,畏之如雷电。以」病乞解,蒙授侍中特进左光禄大夫。未几,复除侍中司空公开国侯,食邑五百户。公宦通两」京,首登三事,燮阴阳于四海,谐水土于天下。汪汪乎若大川,陶陶乎若巨壑,注之不盈,泄之」不竭者也。至于秋台引月,春帐来风,琴吐新声,●流芳味,高谈天人之初,清言万物之祭;虽」林下七子,不足称奇;岩里四公,曷云能上。方将望北辰以未移,指南山而亢寿,参稷契如并」驰,共且奭而齐轸。而上天不吊,降祸斯人,春秋五十九,以建义元年四月十三日遇害于北」芒之阴。金玉随瓦砾同泯,兰蕙从芛莸俱尽,哀乎悲矣,何酷如之。天子悼伤,乃赠侍中太师」太尉尚书令骠骑大将军定州刺史,谥曰文懿,礼也。使鸿驴太常监护丧事,赐东垣秘器、朝服一袭,祭以太牢。粤永安元年十一月甲寅朔八日辛酉迁窆于西陵之阿。痛德音之灭响,」伤神影之潜辉,题斯言于一石,庶万古而可期。乃作铭曰:」绵邈帝始,杳眇皇初,迹潜绿帙,名隐丹书。金道移运,水德应符,赫哉大魏,勃矣其敷。恭宗纂」庙,阳平阐蕃,握图龙跃,裂璧鸾翻。功兼九有,绩覆三元,麟趾既茂,椒聊亦繁。惟公诞载,实资」妙气,精褒五像,神融七纬。识洞玄文,学穷秘记,指岳方仁,瞻河比思。凭海濯鳞,抟风耸翼,一」举图南,九万不息。再飞青槐,三栖丹棘,淹留枢揆,从容禁阈。官以德设,爵用才行,若人出处,」所在文明。栋梁广夏,盐梅大●,水流土止,地平天成。报善参差,酬仁渺漫,逸翮方腾,骏足将」半。中途顿驾,陵空落翰,山颓河悲,良折岂●。日沉朱陆,月次黄钟,室卷组帐,庭设龟龙。泉门幽隐,陇户深重,一去永矣,归来无从。

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top