Bắc Tề Trưởng Tôn Ngạn mộ chí 北齊《長孫彥墓誌》

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05

Bia mộ cao 61 cm rộng 60 cm tổng cộng 31 hàng , một hàng đầy 30 chữ , bia làm bằng đá xanh , có nắp hình cái đấu trên rộng 50cm . Căn cứ vào nội dung trong bia chủ nhân ngôi mộ sinh vào thời Bắc Ngụy năm đầu tiên niên hiệu Diện Xương trải qua 3 triều đại Bắc Ngụy , Đông Ngụy , Bắc Tề .
Chữ trên bia kết thể của Khải thư nhưng có những chữ mang thể thế của Lệ thư , dụng bút như khải thư mà trảm tiệt lại giống lệ thư , đường nét mở rộng , phần bên trên mở rộng và dẹt , lưu lệ cổ phác đúng là diện mục của một bia mộ Tùy .

 

釋文:

君諱彥,字叔彥,河南洛陽人也。初則憩懸圃以登真,次則居大幕而恢業。槐棘於焉接葉,軒蓋所以駢填。斯故,如彼崐陵,層基秀舉;類茲湘水,深潭靡測。祖,使持節都督、安州諸軍事、驃騎將軍、安州刺史、司空貞侯、季虎別龍散。是曰宗臣,勛績被於絲桐,風聲溢於中外。父,使持節衛大將軍、冀州諸軍事、冀州刺史、儀同武公壽。傑立孤峙,自蘊奇才。先輩恥其謀謨,后出羨其光景。若乃求玉玉山,則美玉仍見;採珠珠藪,則明珠果出。乘茲地勢,遂誕天真。精彩不恆,風神罕類。言則中鐘律,動則成摸楷。牽鳩之歲,獨扇高名;刻龜之年,孤飛美譽。雖仲華弱齒,誦詩之慜無雙;季則小時,通論之慧難並。我之譬彼,其如畫一。於是問望轉高,琳琅非寶;唯聞與識,咸以奇器許之。起家,為魏明帝挽郎,此蓋升木之初也。領軍婁王,新開望府,廣徵奇異。張大綱而羈逸翮,沉芳餌而取潛鱗。芊雁之來,豈惟虛降。引君為東閣祭酒,尋加襄威將軍。司徒高公,迥辟台扉,盛收髦俊,既設燎而迎士,亦搒道而求人。不有名才,誰應聘禮?辟君為記室參軍。將軍不易,登斯二府,罔不絕倫。猶白鶴之比鳴雞,赤兔之方蹇馬。益寧遠將軍,仍轉中堅之目。俄而有敕,除齋帥焉。軒翥紫庭之內,徊翔絳闕之下。既玉韻以珠鏘,亦蘭薰而竹翠。有斯文雅,重除司徒記室參軍。因攝戶曹事,摛辭斷理,僉議推工,易安州別駕。騁高足以駸駸,總半州而諤諤。持今比昔,莫與爭前,即怗鎮遠將軍。及昭帝受圖,今皇纂歷。春坊再啟,咸采異人。以我賢明,頻任太子洗馬。服是高山,來為前導。長驅少連之上,高步應元之表。是用嘉聲仰撤,有如金色之鵝;逸響遐聞,無分玉形之鳥。方欲作紅梁於大夏,乘畫輪於廣陌。天何不信,殲我良人。以大齊河清二年六月十一日遘患,卒於鄴都南城中義井裡宅,時年五十一。昔明珠失矣,非無重得之期;神璧去焉,自有更還之日。寧如此謝,終天莫反;凡厥聞知,誰不下泣?緒於忠潔,顧壘敦儒,蒙詔贈假節督合州諸軍事、平西將軍、合州刺史。以其年八月十八日,安厝於豹祠西南五里,東距鄴城十五里。恐千春之後,山方陷滅;萬齡之外,海復埃塵。乃錄徽猷,置諸泉壤。鬱郁之城倘啟,鏘鏘之美冀傳。其詞曰:

南瞻丹水,東眺青丘。

我之軒帝,曾經此游。

野便稱朔,都則名幽。

子孫家此,世載其休。

自北來南,光華不歇。

空移朝市,終懸日月。

復誕賢明,圭璋秀髮。

逸氣傍矯,奇聲外越。

基仁宇智,佩武懷文。

五光齊起,三彩咸分。

松便掩翠,桂亦韜薰。

在家能達,居邦必聞。

王殿嶕嶢,金台蹇嵼。

君子來集,光暉再闡。

爵以能居,榮隨藝顯。

我懷斯所,獨扇嘉風。

奇毛始舊,促命先窮。

昭世長辭,幽途永入。

墳孤月迥,樹衰風急。

狡兔朋游,翔禽侶集。

如何不朽,斯言是立。

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top