Bắc ngụy Trình Vĩ mộ chí 北魏程暐墓誌

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05

南北朝時期,北魏遷都到河南洛陽之後,作為少數民族政權皇帝的的孝文帝大力推崇並實行“漢化改制”,崇慕南朝漢文化之風,使整個社會的很多方面都發生了重大變化, 這其中,尤為表現在書法方面則是楷書出現了秀穎峻拔的風格樣式,這種風貌就是魏碑的形態。

 

 

《北魏程暐墓誌》高五十八點七釐米,寬五十九點八釐米,

志文刻十八行,滿行十八字。共三百零九字

 

釋文:魏故討寇將軍奉朝請天水太守程君墓誌銘,府君姓程,諱暐,字保明,涇州安定郡烏氏縣奉義鄉崇賢里人也。祖父景姚,鎮東府長史、略陽太守。值中國喪亂,乃率合宗族遷於洛陽。父龍,洛州主簿、州都、假給事中、河南令。君年廿四,司州牧咸陽王闢為兵曹從事,後拜輔國府中兵參軍,行天水、武都二郡太守。府罷,仍除奉朝請,領殿中侍御史加討寇將軍。春秋五十有七,以正光二年歲次辛丑六月丁卯朔三日己巳遘疾,卒於京師洛陽縣永安裡之宅。粵十一月乙未朔廿六日庚申,卜窆於伊洛之南緱氏原雀兒澗東九百步。乃作銘以志之,其詞曰:淳曜炳靈,世德凝英。曾標遠植,逸氣孤亭。入事孝友,出亢忠貞。徘徊春賞,寥亮襟誠。往庇牧宇,來仕王朝。望風舉翮,逆路揚鑣。秉茲憲直,邁彼清僚。廉平克懋,令望允照。俎川東逝,落影西沉。霜酸宿草,風結寒林。丹壑易運,陵谷難尋。聊志玄石,以象德音。

 

本文展示的朱拓北魏《程暐墓誌》,就是魏碑的主流書風,筆力骨氣矯健,遒健莊重,俊美靡逸又不失峻峭挺拔,氣息洞達, 當為魏碑書法的典型代表,尤其朱拓呈現出更為香豔的美感。

本作為純正魏碑,以方筆為主, 姿態挺拔, 如“義”、“氣”、“亭” 等字,可謂“方筆之極軌”, 足可與龍門諸造像相抗衡也!

除此之外, 各字因字成體, 俯仰向背各有姿態, 結字稍扁;橫畫起筆出鋒斜按, 收筆下頓, 左低右高的欹斜之態十分明顯;捺筆開張, 有萬夫莫當之力。

故李鬆先生有言:“學魏者或以此志為範可也!未必學魏必寫《始平公》《張猛龍》。”

此志從書法風格來講,與北魏《元懷墓誌》相似,端勁挺秀,骨氣通達。加上該墓誌出土較晚,故儲存完好,碑文未經風化,鐫刻細節清晰可見。

 

墓誌整體章法佈局疏朗,開張有度,結體寬博,方正遒勁,用筆點畫精到,俊美莊重,圓筆與方筆運用嫻熟。

此志意態靈動,秀逸峻拔,可作為我們臨習楷書的上佳範本。

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top