Thông báo về việc nộp tác phẩm tham gia Triển lãm Thư pháp

Ngày đăng: 11/11/2021 | 00:11
Căn cứ Thông báo của Hội đồng Điều hành ngày 03/11/2021 về việc Triển lãm Thư pháp, Bộ môn Thư pháp Nhân Mỹ học đường thông báo trưng tập nhân sự để triển khai kế hoạch Triển lãm như sau:
 
- Nhân sự trưng tập: toàn bộ Hội đồng điều hành, Hội đồng giảng sư, học viên các lớp có tác phẩm thư pháp tham dự triển lãm và các học viên khác có điều kiện tham gia;
- Đầu mối: Giảng sư chủ nhiệm các lớp (Thư pháp, Hán Nôm) có trách nhiệm lựa chọn và thông báo để tối thiểu 30% số lượng học viên của lớp có mặt đầy đủ, đảm bảo tuân thủ 5K; ưu tiên học viên đã tiêm vaccine phòng Covid - 19
- Thời gian: từ 8h30 Chủ nhật (14/11/2021)
- Địa điểm: Thiên Trúc cổ tự
 
Đề nghị học viên các khóa, lớp lưu ý việc nộp tác phẩm đã được duyệt và bồi biểu tại Thiên Trúc cổ tự vào lúc 8h30 Chủ nhật (14/11/2021) để bảo đảm tiến độ trưng treo tác phẩm phục vụ công tác Triển lãm và chấm giải./.
 
 
T/M HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
       CHỦ NHIỆM BỘ MÔN THƯ PHÁP
 
Hy Nhân – Nguyễn Quang Duy
 
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top