LỊCH HỌC NGÀY 21-22/10/2023

 

THỨ BẢY ngày 21-10-2023

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K13

Khải thư nhập môn (tiếp)

Hán văn thực hành

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng
Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

2

HTP4-K15

Kinh điển Nho gia

Thư pháp: Lệ thư (tiếp)

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Giảng sư: Xuân Như

DIệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

3

TP4-K17

Phật học giáo khoa sơ đẳng

Triện thư nhập môn

 

 

Giảng sư: Yên Sơn

Giảng viên: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

CHỦ NHẬT ngày 22-10-2023

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K12

 

Khải thư

Giảng sư: Xuân Như 

                Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

 

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

2

HTP2-K14

Lệ thư nhập môn

Kinh điển Nho gia - Mạnh Tử

Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

3

 

HTP4-K16

Thơ văn Lý Trần

Thư pháp: Triện thư (mở đầu)

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

        Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

4

 

 

TP2-K12

Khải thư nhập môn:

  • Bút thế

 

 

Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

 

5

 

TP2-K11

Khải thư nhập môn:

Quả thúc

 

 

Giảng sư: Ths Lê Đình Sơn

 

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

 

6

 

 

HTPNC1-K3

Thư pháp nâng cao

Hán văn nâng cao: Hán văn ứng dụng

 

Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy

Giảng sư: ThS Nguyễn Đức Bá

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

 

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top