LỊCH HỌC NGÀY 30-31/3/2024

 

THỨ BẢY ngày 30-3-2024

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K13

Thi tốt nghiệp thư pháp

Thi tốt nghiệp Hán văn

   

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

2

HTP4-K15

Kinh điển Nho gia

Thư pháp: Lệ thư (tiếp)

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Giảng sư: Xuân Như

DIệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

Chùa Mễ Trì Thượng

3

TP4-K17

Hán văn Lý Trần

Triện thư nhập môn

 

 

Giảng sư: Phạm Vũ Lộc

Giảng viên: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

CHỦ NHẬT ngày 31 tháng 3 năm 2024

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K12

 

Thi tốt nghiệp thư pháp

 

Giảng đường

 

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

2

HTP2-K14

Lệ thư nhập môn

Kinh điển Nho gia - Mạnh Tử

Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

3

 

HTP4-K16

Thơ văn Lý Trần

Thư pháp: Lệ thư nhập môn 

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

        Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

4

 

 

TP2-K12

Khải thư nhập môn:

Bút thế

 

 

Giảng sư:  ThS Lê Huy Hoàng,

ThS Đình Sơn

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

 

5

 

TP2-K11

Thi tốt nghiệp thư pháp

 

 

Giảng sư: Ths Lê Đình Sơn

 

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

 

6

 

 

HTPNC1-K3

Thi tốt nghiệp thư pháp Thi tốt nghiệp Hán Nôm
     

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

 

7

HTP4-K18

Hán văn nhập môn

Hán văn nhập môn

 

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

 

 

8

TP2-K13

 

Thư pháp nhập môn

 

 

Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng

ThS Lê Đình Sơn

Giảng đường

 

chùa Nhân Mỹ

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top