Vô Công - Phạm Văn Ánh

Ngày đăng: 04/07/2022 | 18:07

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Vô Công Phạm Văn Ánh
 
Quê quán: Tiên Lãng – Hải Phòng
Học vị Cử nhân Hán Nôm, Cử nhân Văn học, Thạc sĩ, Tiến sĩ văn học.
Tốt nghiệp khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn, năm 2000. Bảo vệ Thạc sĩ Văn học tại Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn, năm 2009. Bảo vệ luận án Tiến sĩ Văn học cấp Học viện, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, năm 2014.
Công tác tại Phòng Văn học Việt Nam cổ trung đại – Viện Văn học từ tháng 03 năm 2000. Chức vụ: Phó trưởng phòng (từ 1/9/2011)
Địa chỉ liên hệ: Phạm Văn Ánh, Phòng Văn học Việt Nam cổ trung đại, Viện Văn học (Số 20 Lí Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Điện thoại di động: 0988364078
Email: phamvananhvvh@gmail.com hoặc anhvocong@yahoo.com
 
Lĩnh vực nghiên cứu (giảng dạy) – hướng nghiên cứu: văn bản học Hán Nôm, di văn kim thạch thời Lí – Trần, Văn học trung đạiViệt Nam, thể loại Từ trong Văn học trung đại Việt Nam, văn thư ngoại giao thời Trần …
 
I. Các bài viết đã công bố:
1. Phạm Văn Ánh: “Về Nguyễn Húc và bộ Cưu đài thi tập hiện còn”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 2 (408) năm 2006, tr.33-54.
2. Phạm Văn Ánh: “Sự tiếp nhận thể loại từ ở Việt Nam – khảo sát từ thời tự chủ cho đến hết thời Lê trung hưng”, tham luận Hội thảo quốc tế Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế (VietNamese Literature in the regional and international context of cultural exchanges), Hà Nội tháng 11 năm 2006.
3. Phạm Văn Ánh: “Trở lại bài từ Nguyễn lang quy của Khuông Việt đại sư Ngô Chân Lưu dưới góc nhìn từ sử”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 3 (421) năm 2007, tr.103-116..
4. Phạm Văn Ánh: “Hoa viên kì ngộ – gốc gác và sáng tân”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9 (427) năm 2007, tr. 53-69.
5. Phạm Văn Ánh: “Cổ điệu ngâm từ không phải từ tập của Việt Nam”, Tạp chí Hán Nôm, số 3 (82) năm 2007, 62-66.
6. Phạm Văn Ánh: “Văn thư ngoại giao thời Trần (các nguồn tư liệu, số lượng, tác giả và thể loại)”, Tạp chí Hán Nôm, số 1 (86), năm 2008, tr.19-28.
7. Phạm Văn Ánh: “Văn bia thời Lí – Trần: Một số đặc điểm cơ bản về thể thức – nội dung – nghệ thuật”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 6 (436), năm 2008, tr.87-106.
8. Phạm Văn Ánh: “Một số hiện tượng bất thường trong văn bản Lưu Hương kí”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11 (441), năm 2008, tr.61-75.
9. Phạm Văn Ánh: “Khảo biện văn thơ ngoại giao Trần Nhân Tông”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12 (442), năm 2008, tr.39-48.
10. Phạm Văn Ánh: “Một số đặc điểm chính của văn bia thời Trần” (in trong Thông báo Hán Nôm học năm 2007, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H.2008, tr.36-53.
11. Phạm Văn Ánh: “Thể loại từ ở Trung Quốc: nguồn gốc và sự vận động của nó xét về phương diện sáng tác (in trong sách Thông báo Hán Nôm học năm 2008), Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H. 2009, tr.58-75.
12. Phạm Văn Ánh: “Về các sáng tác từ của Nguyễn Huy Oánh” (in trong sách Kỉ yếu hội thảo khoa học danh nhân văn hóa Nguyễn Huy Oánh), Hà Tĩnh, 2008, tr.274-292.
13. Phạm Văn Ánh: “Một số vấn đề văn bản của Mộng Mai từ lục” (in trong Đào Tấn – trăm năm nhìn lại, Nxb. hộiNhà văn, 2008, Hoàng Chương chủ biên), tr.471-486.
14. Phạm Văn Ánh: “Sự thực nào cho Mộng Mai từ lục”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9 (451) năm 2009, tr.69-87.
15. Phạm Văn Ánh: “Một số nét cơ bản về thể loại từ ở Việt Nam”, Tạp chí Hán Nôm , số 04 (95), năm 2009, tr.22-29.
16. Phạm Văn Ánh: “Có hay không yếu tố nữ trong bài từ điệu Nguyễn lang quy của Khuông Việt đại sư”, Tạp chí Hán Nôm, số 1 (98), năm 2010, tr.60-67.
17. Phạm Văn Ánh: “Ngôn ngữ và cách lập ý trong bài từ điệu Nguyễn lang quy của Khuông Việt đại sư”, Tạp chí Khuông Việt, số 10, tháng 5/2010, tr.51-60.
18. Phạm Văn Ánh: “Bài tựa Cổ duệ từ của Miên Thẩm”, Tạp chí Hán Nôm, số 3 (100), năm 2010, tr.65-73.
19. Phạm Văn Ánh: “Về việc xây dựng chùa tháp và mô hình vua Phật thời Lí”, in trong sách Văn học Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Thích Giác Toàn, Trần Hữu Tá chỉ biên), Nxb. Văn hóa thông tin, TP. Hồ Chí Minh, 8/2010, tr.491-500.
20. Phạm Văn Ánh: “Phương Đình tùy bút lục và thái độ của Nguyễn Văn Siêu đối với cách chú giải Tứ thư của Chu Hy”, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (102), 2010, tr.67-74.
21. Phạm Văn Ánh: “Văn thư ngoại giao thời Trần: Nội dung và nghệ thuật”, in trong Thông báo Hán Nôm học năm 2009, Nxb. Thế giới, H. 2010, tr.99-127 (In lại trong Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (94), năm 2012, tr.3-20).
22. Phạm Văn Ánh: “Một số đặc điểm chính của văn bia chùa, tháp thời Lý”, in trong Phật giáo thời Lý với 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (Thích Đức Thiện, Nguyễn Quốc Tuấn đồng chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, 835-858.
23. Phạm Văn Ánh: “Một số vấn đề lịch sử – văn hóa qua bia chùa Thiệu Long”, Tạp chí Di sản văn hóa, số 2 (35) / 2011 (viết chung với Nguyễn Dung), tr.79-86.
24. Phạm Văn Ánh: “Thêm Một số lưu ý về Mộng Mai từ lục của Đào Tấn”, Tạp chí Hán Nôm, số 3 (106) năm 2011, tr.54-59.
25. Phạm Văn Ánh: “Nhà nho Việt Nam với thể loại Từ”, tham luận hội thảo quốc tế “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á”, do Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức này 6 và 7-12-2011.
26. Phạm Văn Ánh: “Thành Ô Diên, huyện Ô Diên”, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Thành cổ Ô Diên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, H.2011, tr.124-133.
27. Phạm Văn Ánh: “Quan niệm từ học của Miên Trinh”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12 năm 2011, tr.61-76.
28. Phạm Văn Ánh: “Núi Tản Viên và Tản Viên sơn thánh qua thư tịch cổ”, Tạp chí Di sản văn hóa, số 1 (38) năm 2012, 48-52.
29. Phạm Văn Ánh: “Văn thư ngoại giao thời Trần: Nội dung và nghệ thuật”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (94), 2012, tr.3-20.
30. Phạm Văn Ánh: “Tác phẩm của Trần Tế Xương trong các thư tịch Hán Nôm” (viết chung với Trần Ngọc Vương), Tạp chí Hán Nôm, số 3 (112), năm 2012, tr.11-27 .
31. Phạm Văn Ánh: “Một trường hợp ứng dụng thể loại Từ khá đặc biệt”, Tạp chí Khoa học xã hội & Nhân văn Nghệ An, số 7, tháng 10/2012, tr.28-31.
32. Phạm Văn Ánh: “Thể loại từ ở Hàn Quốc trong sự so sánh với truyền thống từ học Đông Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đông bắc Á, số 11 (141), tháng 11 năm 2012, tr.69-76.
33. Phạm Văn Ánh: “Văn bia chùa Thiệu Long thời Trần”, Tạp chí Nghiên cứu sử học, số 10 (438), năm 2012, tr.45-60.
34. Phạm Văn Ánh: “Thể loại từ tại Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVIII”, Tạp chí Nghiên cứu phát triển, số 8-9 (97-98), năm 2012, tr.32-64.
35. Phạm Văn Ánh: “Sài Sơn thực lục – xét trong dòng mạch tiểu thuyết chương hồi chữ Hán Việt Nam”, in trong Kỉ yếu hộithảo Chùa Thầy và chư thánh tổ sư, Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Tôn giáo tổ chức, Bxb. Văn hóa thông tin, H.2013, tr.125-149.
36. Phạm Văn Ánh: “Chùa Thầy và Thiền sư Từ Đạo Hạnh qua di văn Hán Nôm thời Lý – Trần” (viết chung với Nguyễn Thị Dung), in trong Kỉ yếu hội thảo Chùa Thầy và chư thánh tổ sư, Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Tôn giáo tổ chức, Bxb. Văn hóa thông tin, H.2013, tr.23-36.
37. Phạm Văn Ánh: “Sơ khảo về sự nghiệp trước tác của Nguyễn Đức Đạt”, Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An, số 9/2013, tr.36-45.
38. Phạm Văn Ánh: “Thêm một tấm bia mang niên đại thời Trần”, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (120), năm 2013, tr.68-70.
39. Phạm Văn Ánh: “Cổ duệ từ của Miên Thẩm: Văn bản, quan niệm sáng tác và nguồn ảnh hưởng”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11(501), tháng 11 năm 2013, tr.92-106.
40. Phạm Văn Ánh: “Sơ khảo về sự nghiệp trước thuật của Nguyễn Đức Đạt”, Tạp chí Hán Nôm, số 1 (122), năm 20014, tr.14-29.
v.v…
 
II. Các bài dịch đã công bố:
1. “Thể tài ‘Tài tử giai nhân’ trong truyện Nôm Việt Nam (Dịch từ nguyên văn tiếng Trung của Trần Quang Huy), Tạp chí Văn học, số 12 (370), năm 2002, tr.42-47.
2. Thể tài “Thần quái” trong truyện Nôm Việt Nam (dịch từ nguyên bản tiếng Trung của Trần Quang Huy), Tạp chí Hán Nôm, số 4, năm 2004, tr.59-62.
3. Thơ chữ Hán tại Việt Nam và Thiền tông Trung Quốc” (dịch từ nguyên văn tiếng Trung của tác giả Mạnh Chiêu Nghị), Tạp chí Văn học, số 12 (418) năm 2006, tr.24-34.
4. “Từ Hoa tiên kí đến Hoa tiên truyện” (dịch từ nguyên bản tiếng Trung của Trần Quang Huy), Tạp chí Văn học, số 7 (425) năm 2007, tr.39-56.
v.v…
 
III. Các sách đã tham gia:
1. Quốc sử toản yếu (dịch chung), Trung tâm văn hóa Đông Tây xuất bản, H. 2003.
2. Danh nhân Hà Nội, (nhiều tác giả), Nxb. Hà Nội, H. 2003.
3. Từ điển văn học (Bộ mới, soạn chung), Nxb. Thế giới, H. 2004.
4. Nguyễn Huy Vinh với Chung Sơn di thảo (dịch chung), Nxb. Hội nhà văn, H. 2005.
5. Tuyển tập thơ văn Nguyễn Huy Oánh (dịch chung), Nxb. Hội nhà văn, H. 2005.
6. Nguyễn Đình Chiểu – Tác phẩm tinh tuyển (biên soạn), Nxb. Giáo dục, 2009
7. Tuyển tập ký – tản văn Thăng Long – Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 2010 (3 tập, soạn chung, Nguyễn Đăng Điệp chủ trì).
8. Di sản văn chương Văn miếu Quốc tử giám, Nxb. Hà Nội, H.2010 (soạn, dịch chung, Phan Văn Các, Trần Ngọc Vương đồng chủ trì).
9. Tuyển tập Ngô gia văn phái (Soạn, dịch chung, Trần Thị Băng Thanh chủ biên), Nxb. Hà Nội, 2010.
10. Nguyễn Trãi – Về Côn Sơn (tuyển chọn, soạn dịch, sách chung, Nguyễn Duy chủ biên, với sự tham gia của Nguyễn Đỗ, Paul Hoover), Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 2010.
11. Văn bia thời Lý, Nxb. đại học Quốc gia Hà Nội, H.2011 (Sách chung, dịch, chú và giới thiệu, Nguyễn Văn Thịnh chủ trì).
12. Chí Đình Nguyễn Văn Lí (1795-1868) – Tuyển tập thơ văn, Nxb. Khoa học xã hội, H. 2011 (sách chung, biên dịch, hiệu đính).
13. Tuyển tập văn bia Thanh Hóa, tập I: Văn bia thời Lí – Trần (sách chung, nghiên cứu, giới thiệu, khảo dịch, chú giải), Nxb. Thanh Hóa, 2012,
V.v….
 
Hoạt động Thư pháp
2013
– Tham gia triển lãm Thư pháp “Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
– Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ
 
2006
– Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội.
– Tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.
 
2004
– Tham gia hội ngộ Thư pháp lần thứ nhất tại Lư Trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top